Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji 247security Mdvr 600 Series

Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji 247security Mdvr 600 Series to kompletne rozwiązanie do monitorowania i zarządzania systemami wideo monitorującymi. Podręcznik zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz do zainstalowania i konserwacji systemów Mdvr 600 Series. Podręcznik zapewnia dokładne instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji, jak również informacje na temat bezpieczeństwa systemu i najlepszych praktyk zarządzania. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat obsługi technicznej i wsparcia dla systemów Mdvr 600 Series. Podręcznik jest kompleksowym narzędziem do konfigurowania i monitorowania systemów wideo monitorujących, które służy do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Twojego systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji 247security Mdvr 600 Series

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych instrukcji. Nieprzestrzeganie ich może zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadku drogowego mogącego zakończyć się śmiercią lub obrażeniami ciała.

O kierowaniu pojazdem

Nie należy obsługiwać systemu podczas jazdy pojazdem.

 • Kiedy kierowca jest rozproszony, jazda może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, co może zakończyć się wypadkiem, doznaniem poważnych obrażeń ciała lub śmiercią. Do podstawowych obowiązków kierowcy należy bezpieczne i legalne poruszanie się pojazdem. Podczas jazdy nigdy nie powinno się obsługiwać żadnych urządzeń ręcznych, sprzętu ręcznego lub innych systemów, które odwracają uwagę kierowcy podczas kierowania pojazdem.

Podczas prowadzenia pojazdu należy unikać patrzenia się na ekran.

 • Rozproszony kierowca może spowodować wypadek drogowy.
 • Przed skorzystaniem z funkcji wymagających przeprowadzenia wielu czynności należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Żeby skorzystać z telefonu komórkowego, należy najpierw zatrzymać pojazd.

 • Korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy może przyczynić się do wypadku drogowego.
 • W razie konieczności nawiązywania połączeń można skorzystać z funkcji głośnomówiącej Bluetooth Handsfree. Rozmowy powinny być możliwie krótkie.

Należy obniżyć głośność tak, żeby słyszeć dźwięki z zewnątrz.

 • Jazda bez możliwości słyszenia dźwięków z zewnątrz może doprowadzić do wypadku drogowego.
 • Słuchanie głośnych dźwięków przez długi czas może uszkodzić słuch.

O obchodzeniu się z systemem

Nie należy demontować lub modyfikować systemu.

 • W przeciwnym razie można spowodować wypadek, pożar lub porażenie prądem.

Nie dopuszczać do tego, żeby do systemu przedostały się ciecze czy ciała obce.

 • Mogą one spowodować szkodliwe opary, pożar i usterkę systemu.

Zaprzestać korzystania z systemu, kiedy przestanie poprawnie funkcjonować np. wystąpi brak wyjścia audio lub obrazu.

 • Korzystanie z nieprawidłowo działającego systemu może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub awarii.

Zalecenie

W przypadku jakichkolwiek problemów z systemem należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dealera.

Cyberbezpieczeństwo

 • Krajowy system cyberbezpieczeństwa
 • Współpraca międzynarodowaCertyfikacjaStrategiaEdukacjaPozostała działalność krajowaProgram Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber)

Jednym z kluczowych zadań Ministerstwa Cyfryzacji jest realizacja działań związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.

Rozwój społeczny i gospodarczy w coraz większym stopniu zależny jest od szybkiego i nieskrępowanego dostępu do informacji. Od sprawności i stabilności systemów teleinformatycznych zależy funkcjonowanie całego państwa. Od wielu lat wzrasta liczba zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa. Każdy incydent to ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obywateli – przejęcia danych osobowych, naruszenia prywatności, utraty pieniędzy, a nierzadko też zdrowia. Należy temu skutecznie przeciwdziałać.

Ministerstwo Cyfryzacji konsekwentnie buduje i rozwija krajowy system cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę cyberprzestrzeni RP na właściwym poziomie. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest jednym z głównych priorytetów ministra cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy ze swoimi partnerami przygotowuje dokumenty i akty prawne, które mają usprawnić i rozwinąć krajowy system cyberbezpieczeństwa. 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę NIS. 

Ministerstwo Cyfryzacji opracowało również Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024.  Dokument obowiązuje od 31 października 2019 roku i zastępuje Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. Co więcej, w efekcie starań MC doszło do znacznej harmonizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego ze Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

Departament Cyberbezpieczeństwa w celu realizacji zadań powierzonych ministrowi podejmuje m. in. następujące działania: 

 • określa cele jakościowe dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kształtuje polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego,
 • współpracuje z organami krajowymi oraz właściwymi zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT) w zakresie budowania zdolności monitorowania i zapobiegania incydentom dotyczącym bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, oraz realizuje zadania związane ze współpracą z zespołami CSIRT na poziomie europejskim,
 • monitoruje stan realizacji wdrażania postanowień z dokumentów strategicznych,
 • opracowuje, wdraża i prowadzi przegląd dokumentów strategicznych w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,
 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i aktualizacją krajowej strategii dotyczącej cyberbezpieczeństwa wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, zwaną dalej „dyrektywą NIS”,
 • opracowuje projekty aktów prawnych dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, propozycje nowelizacji tych aktów oraz nowelizacje innych aktów prawnych w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentuje Polskę w gremiach międzynarodowych, m. w pracach Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa w Radzie Europejskiej, Grupy Współpracy umocowanej w dyrektywie NIS, Środkowoeuropejskiej Platformy Cyberbezpieczeństwa.
 • Informacje o publikacji dokumentu

  Ostatnia modyfikacja:
  15. 07. 2020 13:10 Jakub Karpowicz

  Pierwsza publikacja:
  18. 12. 2017 10:54 Paweł Ratyński

  KT43847MEE Rev1Q7:9225 47507 MEE pump - Jon

  kommer den felaktiga produkten att repareras eller att

  bytas ut och skickas tillbaka, vanligtvis inom 7 arbetsdagar

  från mottagandet.

  Om denna artikel av någon anledning ersätts inom den 2-

  åriga garantiperioden kommer garantin på den nya artikeln

  att beräknas från det ursprungliga inköpsdatumet. Det är

  därför mycket viktigt att du behåller ditt ursprungliga

  kassakvitto eller din faktura för att indikera datum för det

  ursprungliga inköpet.

  För att kvalificeras för den 2-åriga garantin måste

  hushållsapparaten ha använts i enlighet med tillverkarens

  anvisningar. Hushållsapparater måste exempelvis ha

  avkalkats och filter måste ha hållits rena enligt

  anvisningarna.

  Morphy Richards eller den lokala distributören skall inte

  vara ansvarigt för att byta ut eller reparera varorna under

  villkoren i garantin där:

  1

  Felet har orsakats av eller kan tillskrivas oavsiktlig

  användning, felaktig användning, försumlig användning

  eller användning som strider mot tillverkarens

  rekommendationer, eller om felet har orsakats av

  överspänning eller uppkommit under transport.

  2

  Hushållsapparaten har använts med en annan spänning än

  vad som markerats på produkterna.

  3

  Reparationer har provats av andra personer än vår

  servicepersonal (eller auktoriserad återförsäljare).

  4

  Hushållsapparaten har använts för uthyrningssyften eller

  för icke-hushållsanvändning.

  5

  Apparaten är begagnad.

  6

  Morphy Richards eller den lokala distributörenär inte

  ansvarigt för att utföra någon typ av servicearbete under

  garantin.

  7

  Garantin exkluderar förbrukningsvaror såsom påsar, filter

  och glaskaraffer.

  8

  Batterier och skador från läckage omfattas inte av garantin.

  9

  Filtren har inte rengjorts eller bytts enligt instruktionerna.

  Denna garanti ger inte några andra rättigheter än de som

  uttryckligen beskrivs ovan och omfattar inte något anspråk

  på därav följande förlust eller skada. Denna garanti erbjuds

  som ytterligare förmån och påverkar inte dina lagstadgade

  rättigheter som konsument.

  }

  Jak najlepiej wykorzystać zalety nowego

  czajnika z filtrem wody...

  Przede wszystkim bezpieczeństwo

  Gotującą się wodę należy zawsze nalewać powoli i ostrożnie,

  uważając, aby jej nie rozlać.

  Po pierwszym zagotowaniu wody, wylej ją do zlewu

  Pozwoli to usunąć wszelkie osady pozostałe po procesie

  produkcji urządzenia.

  6/8/10

  12:23

  Page 43

  Napełnianie czajnika z filtrem wodą

  Nalewając wodę do czajnika z filtrem należy zwrócić uwagę,

  aby cała grzałka była zakryta wodą. Minimalnie należy nalać 1

  duży kubek lub 300 ml wody.

  Nie napełniaj czajnika wodą powyżej maksymalnego

  oznaczenia poziomu, ponieważ spowoduje to pogorszenie

  jakości filtrowania.

  Wkład filtra wody BRITA

  PAMIĘTAJ, ŻE: Na spodzie filtra oraz w górnej komorze mogą

  zbierać się czarne cząstki — jest to normalne zjawisko. Cząstki

  te nie są szkodliwe dla użytkownika ani filtra i nie należy się

  nimi przejmować.

  ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE

  BEZPIECZEŃSTWA

  Użytkowanie każdego urządzenia elektrycznego wymaga

  przestrzegania następujących podstawowych zasad

  bezpieczeństwa.

  Po pierwsze, istnieje ryzyko obrażeń ciała lub śmierci, po

  drugie — ryzyko uszkodzenia urządzenia. Stopnie ryzyka

  oznaczono w instrukcji obsługi w następujący sposób:

  OSTRZEŻENIE: Zagrożenie zdrowia i życia osób!

  WAŻNE: Ryzyko uszkodzenia urządzenia!

  Poniżej podajemy porady dotyczące bezpiecznego

  użytkowania urządzenia.

  Lokalizacja

  To urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych i

  podobnych, takich jak:

  gospodarstwa domowe;

  klienci hoteli, moteli oraz innych obiektów mieszkalnych;

  mieszkaniowe;

  obiekty noclegowe oferujące posiłki.

  Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań

  profesjonalnych lub przemysłowych, tzn. w kuchniach,

  zakładach, biurach lub innych placówkach przemysłowych.

  Nigdy nie stawiaj czajnika w pobliżu krawędzi blatu

  kuchennego.

  Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej, płaskiej

  powierzchni.

  Nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń, w łazience

  lub w pobliżu wody.

  Nie stawiaj czajnika na powierzchniach o wysokim połysku,

  gdyż w ten sposób można łatwo je uszkodzić.

  OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzenia nie

  stawiaj go na metalowej tacy ani innej metalowej

  Przewód zasilający

  Po podłączeniu do gniazda elektrycznego przewód zasilający

  nie powinien być naprężony. Skróć przewód, zwijając jego

  nadmiar i umieszczając go w schowku na przewód,

  znajdującym się w podstawie urządzenia.

  s

  43

  Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji 247security Mdvr 600 Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji 247security Mdvr 600 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji 247security Mdvr 600 Series