Podręcznik przeglądowy systemu Bosch Gbh 24 Vfr

Bosch Gbh 24 Vfr jest profesjonalnym narzędziem przeglądowym do obróbki drewna. Wyposażony jest w silnik o mocy 24 V i 2,5 Ah, który zapewnia wystarczającą moc do wykonywania różnego rodzaju prac. Przeglądowy system Bosch Gbh 24 Vfr jest skonstruowany w celu zapewnienia wytrzymałości i wygodnej obsługi. Posiada funkcje, takie jak systemy ochronne, tryb pracy, ustawienia szybkości i wiele innych. Dzięki temu narzędzie umożliwia wydajne i bezpieczne wykonywanie prac przy obróbce drewna.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik przeglądowy systemu Bosch Gbh 24 Vfr

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch GBH 24 VF. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Bosch GBH 24 VF, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch GBH 24 VF. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch GBH 24 VF tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Bosch GBH 24 VF

Strona: 1

Polski | 135Bosch Power Tools 1 619 929 757 | (2. 8. 07)plOgólne przepisy bezpieczeń-stwa dla elektronarzędziNależy przeczytać wszyst-kie wskazówki i przepisy.Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówekmogą spowodować porażenie prądem, pożari/lub ciężkie obrażenia ciała.Należy starannie przechowywać wszystkieprzepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dal-szego zastosowania.Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektrona-rzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi zasila-nych energią elektryczną z sieci (z przewodemzasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-mulatorami (bez przewodu zasilającego).1) Bezpieczeństwo miejsca pracya) Stanowisko pracy należy utrzymywaćw czystości i dobrze oświetlone. Niepo-rządek w miejscu pracy lub nieoświetlonaprzestrzeń robocza mogą być przyczynąwypadków.b) Nie należy pracować tym elektronarzę-dziem w otoczeniu zagrożonym wybu-chem, w którym znajdują się np. łatwo-palne ciecze, gazy lub pyły. Podczaspracy elektronarzędziem wytwarzają sięiskry, które mogą spowodować zapłon.c) Podczas użytkowania urządzeniazwrócić uwagę na to, aby dzieci i inneosoby postronne znajdowały się w bez-piecznej odległości. Odwrócenie uwagimoże spowodować utratę kontroli nadnarzędziem.2) Bezpieczeństwo elektrycznea) Wtyczka elektronarzędzia musi pasowaćdo gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczkiw jakikolwiek sposób. Nie wolno używaćwtyków adapterowych w przypadkuelektronarzędzi z uziemieniem ochron-nym. Niezmienione wtyczki i pasującegniazda zmniejszają ryzyko porażeniaprądem.b) Należy unikać kontaktu z uziemionymipowierzchniami jak rury, grzejniki, piecei lodówki. Ryzyko porażenia prądem jestwiększe, gdy ciało użytkownika jest uzie-mione.c) Urządzenie należy zabezpieczyć przeddeszczem i wilgocią. Przedostanie sięwody do elektronarzędzia podwyższaryzyko porażenia prądem.d) Nigdy nie należy używać przewodu doinnych czynności. Nigdy nie należy nosićelektronarzędzia, trzymając je za prze-wód, ani używać przewodu do zawiesze-nia urządzenia; nie wolno też wyciągaćwtyczki z gniazdka pociągając za prze-wód. Przewód należy chronić przedwysokimi temperaturami, należy go trzy-mać z dala od oleju, ostrych krawędzilub ruchomych części urządzenia.Uszkodzone lub splątane przewodyzwiększają ryzyko porażenia prądem.e) W przypadku pracy elektronarzędziempod gołym niebem, należy używać prze-wodu przedłużającego, dostosowanegorównież do zastosowań zewnętrznych.Użycie właściwego przedłużacza(dostosowanego do pracy na zewnątrz)zmniejsza ryzyko porażenia prądem.f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowaniaelektronarzędzia w wilgotnym otocze-niu, należy użyć wyłącznika ochronnegoróżnicowo-prądowego. Zastosowaniewyłącznika ochronnego różnicowo-prądo-wego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.3) Bezpieczeństwo osóba) Podczas pracy z elektronarzędziem na-leży zachować ostrożność, każdą czyn-ność wykonywać uważnie i z rozwagą.Nie należy używać elektronarzędzia, gdyjest się zmęczonym lub będąc podwpływem narkotyków, alkoholu lublekarstw. Moment nieuwagi przy użyciuelektronarzędzia może stać się przyczynąpoważnych urazów ciała.OBJ_BUCH-408-001. book Page 135 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 2

136 | Polski1 619 929 757 | (2. 07) Bosch Power Toolsb) Należy nosić osobiste wyposażenieochronne i zawsze okulary ochronne. No-szenie osobistego wyposażenia ochron-nego – maski przeciwpyłowej, obuwiaz podeszwami przeciwpoślizgowymi,kasku ochronnego lub środków ochronysłuchu (w zależności od rodzaju i zastoso-wania elektronarzędzia) – zmniejszaryzyko obrażeń ciała.c) Należy unikać niezamierzonego urucho-mienia narzędzia. Przed włożeniem wty-czki do gniazdka i/lub podłączeniem doakumulatora, a także przed podniesie-niem lub przeniesieniem elektronarzę-dzia, należy upewnić się, że elektronarz-ędzie jest wyłączone. Trzymanie palca nawyłączniku podczas przenoszenia elektro-narzędzia lub podłączenie do prąduwłączonego narzędzia, może stać się przy-czyną wypadków.d) Przed włączeniem elektronarzędzia, na-leży usunąć narzędzia nastawcze lub klu-cze. Narzędzie lub klucz, znajdujący sięw ruchomych częściach urządzenia mogądoprowadzić do obrażeń ciała.e) Należy unikać nienaturalnych pozycjiprzy pracy. Należy dbać o stabilną pozy-cję przy pracy i zachowanie równowagi.W ten sposób możliwa będzie lepsza kon-trola elektronarzędzia w nieprzewidzia-nych sytuacjach.f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nienależy nosić luźnego ubrania ani biżu-terii. Włosy, ubranie i rękawice należytrzymać z daleka od ruchomych części.Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosymogą zostać wciągnięte przez ruchomeczęści.g) Jeżeli istnieje możliwość zamontowaniaurządzeń odsysających i wychwytują-cych pył, należy upewnić się, że są onepodłączone i będą prawidłowo użyte.Użycie urządzenia odsysającego pył możezmniejszyć zagrożenie pyłami.4) Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-narzędzia) Nie należy przeciążać urządzenia. Dopracy używać należy elektronarzędzia,które są do tego przewidziane. Odpo-wiednio dobranym elektronarzędziempracuje się w danym zakresie wydajnościlepiej i bezpieczniej.b) Nie należy używać elektronarzędzia,którego włącznik/wyłącznik jest uszko-dzony. Elektronarzędzie, którego niemożna włączyć lub wyłączyć jest niebez-pieczne i musi zostać naprawione.c) Przed regulacją urządzenia, wymianąosprzętu lub po zaprzestaniu pracy na-rzędziem, należy wyciągnąć wtyczkęz gniazda i/lub usunąć akumulator. Tenśrodek ostrożności zapobiega nieza-mierzonemu włączeniu się elektro-narzędzia.d) Nieużywane elektronarzędzia należyprzechowywać w miejscu niedostępnymdla dzieci. Nie należy udostępniać narzę-dzia osobom, które go nie znają lub nieprzeczytały niniejszych przepisów.Używane przez niedoświadczone osobyelektronarzędzia są niebezpieczne.e) Konieczna jest należyta konserwacjaelektronarzędzia. Należy kontrolować,czy ruchome części urządzenia działająbez zarzutu i nie są zablokowane, czyczęści nie są pęknięte lub uszkodzonew taki sposób, który miałby wpływ naprawidłowe działanie elektronarzędzia.Uszkodzone części należy przed użyciemurządzenia oddać do naprawy. Wielewypadków spowodowanych jest przezniewłaściwą konserwację elektro-narzędzi.f) Należy stale dbać o ostrość i czystośćnarzędzi tnących. O wiele rzadziej doc-hodzi do zakleszczenia się narzędziatnącego, jeżeli jest ono starannie utrzyma-ne. Zadbane narzędzia łatwiej się też pro-wadzi.OBJ_BUCH-408-001. book Page 136 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 3

Polski | 137g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędziapomocnicze itd. należy używać zgodniez niniejszymi zaleceniami. Uwzględnićnależy przy tym warunki i rodzaj wykony-wanej pracy. Niezgodne z przeznacze-niem użycie elektronarzędzia może dopro-wadzić do niebezpiecznych sytuacji.5) Prawidłowa obsługa i eksploatacjanarzędzi akumulatorowycha) Akumulatory należy ładować tylko w ła-dowarkach, zalecanych przez produ-centa. W przypadku użycia ładowarki,przystosowanej do ładowania określo-nego rodzaju akumulatorów, w sposóbniezgodny z przeznaczeniem, istnieje nie-bezpieczeństwo pożaru.b) W elektronarzędziach można używaćjedynie przewidzianych do tego celuakumulatorów. Użycie innych akumula-torów może spowodować obrażenia ciałai zagrożenie pożarem.c) Nieużywany akumulator należy trzymaćz dala od spinaczy, monet, kluczy,gwoździ, śrub lub innych małych przed-miotów metalowych, które mogłybyspowodować zmostkowanie styków.Zwarcie pomiędzy stykami akumulatoramoże spowodować oparzenia lub pożar.d) Przy niewłaściwym użyciu możliwe jestwydostanie się elektrolitu z akumula-tora. Należy unikać kontaktu z nim, aw przypadku niezamierzonego zetknię-cia się z elektrolitem, należy umyć danemiejsce ciała wodą. Jeżeli ciecz dostałasię do oczu, należy dodatkowo skonsul-tować się z lekarzem. Elektrolit możedoprowadzić do podrażnienia skóry luboparzeń.6) Serwisa) Naprawę elektronarzędzia należy zlecićjedyniewykwalifikowanemufachowcowii przy użyciu oryginalnych części zamien-nych. To gwarantuje, że bezpieczeństwourządzenia zostanie zachowane.Szczególne przepisy bezpie-czeństwa dla urządzeniaf Należy nosić środki ochrony słuchu. Wpływhałasu może spowodować utratę słuchu.f Należy używać uchwytów dodatkowychdostarczonych z elektronarzędziem. Utratakontroli nad elektronarzędziem możef Należy używać odpowiednich przyrządówposzukiwawczych w celu lokalizacji ukry-tych przewodów zasilających, lub poprosićo pomoc zakłady miejskie. Kontakt z prze-wodami znajdującymi się pod napięciemmoże doprowadzić do powstania pożarui porażenia elektrycznego. Uszkodzenie prze-wodu gazowego może doprowadzić do wy-buchu. Przebicie przewodu wodociągowegopowoduje szkody rzeczowe.f Podczas wykonywania prac, przy którychmożna natrafić na ukryte przewody elek-tryczne, elektronarzędzie należy trzymaćwyłącznie za izolowane uchwyty. Kontaktz przewodem sieci zasilającej powodujeprzekazanie napięcia na części metaloweelektronarzędzia, co powoduje porażenief Elektronarzędzie należy trzymać podczaspracy mocno w obydwu rękach i zapewnićbezpieczną pozycję pracy. Elektronarzędzieprowadzone jest bezpieczniej w obydwurękach.f Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.Zamocowanie obrabianego przedmiotuw urządzeniu mocującym lub imadle jest bez-pieczniejsze niż trzymanie go w ręku.f Nie należy obrabiać materiału zawierają-cego azbest. Azbest jest rakotwórczy.f Jeżeli podczas pracy elektronarzędziapowstają szkodliwe dla zdrowia, łatwopaln-e lub wybuchowe pyły, należy zastosowaćodpowiednie środki ochronne. Na przykładniektóre pyły są rakotwórcze. Zaleca się uży-wanie maski przeciwpyłowej, a po zakończe-niu pracy odsysanie pyłu i wiórów.OBJ_BUCH-408-001. book Page 137 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 4

138 | Polskif Miejsce pracy należy utrzymywać w czysto-ści. Mieszanki materiałów są szczególnieniebezpieczne. Pył z metalu lekkiego możesię zapalić lub wybuchnąć.f Przed odłożeniem elektronarzędzia, należypoczekać, aż znajdzie się ono w bezruchu.Narzędzie robocze może się zablokowaći doprowadzić do utraty kontroli nad elektro-f Należy zapobiegać niezamierzonemu uru-chomieniu elektronarzędzia. Przed podłą-czeniem elektronarzędzia do akumulatoraupewnić się, że włącznik/wyłącznik znaj-duje się w „wyłączonej“ pozycji. Trzymaniepalca na włączniku/wyłączniku podczas prze-noszenia elektronarzędzia lub wkładanieakumulatora do załączonego elektronarzę-dzia, może stać się przyczyną wypadków.f Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebez-pieczeństwo zwarcia.Akumulator należy chronić przed wyso-kimi temperaturami, np. nie wystawiaćna stałe promieniowanie słonecznei trzymać z dala od ognia. Istnieje niebez-pieczeństwo wybuchu.Opis funkcjonowaniaNależy przeczytać wszystkie wska-zówki i przepisy. Błędy wprzestrzeganiu poniższychwskazówek mogą spowodowaćporażenie prądem, pożar i/lubciężkie obrażenia ciała.Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiemurządzenia i pozostawić ją rozłożoną podczasczytania instrukcji obsługi.Użycie zgodne z przeznaczeniemUrządzenie przeznaczone jest do wierceniaudarowego w betonie, cegle i kamieniu.Stosować je można również do wiercenia bezudaru w drewnie, metalu, ceramice i tworzywiesztucznym. Elektronarzędzia z elektronicznymsterowaniem i przełącznikiem kierunku obrotówmogą być również stosowane do wkręcenia iwykręcania śrub oraz do gwintowania.Przedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych graficznie kompo-nentów odnosi się do schematu elektronarzę-dzia na stronach graficznych.1 Uchwyt narzędzia SDS-plus2 Osłona przeciwpyłowa3 Tuleja zaryglowania4 Pierścień ryglujący uchwytu narzędzia(GBH 24 VF)5 Obejma rękojeści dodatkowej6 Przycisk nastawczy ogranicznika głębokości7 Przełącznik „Wiercenie/wiercenie z udarem“8 Przełącznik kierunku obrotów9 Włącznik/wyłącznik10 Przycisk odblokowujący akumulator11 Akumulator*12 Uchwyt dodatkowy13 Ogranicznik głębokości*14 Dodatkowe zaczepy do blokowaniaakumulatora15 Wkręt zabezpieczający uchwytu wiertar-skiego z wieńcem zębatym*16 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym*17 Trzpień mocujący SDS-plus dla uchwytuwiertarskiego*18 Wymienny szybkomocujący uchwytwiertarski (GBH 24 VF)19 Przednia tuleja szybkomocującego wymien-nego uchwytu wiertarskiego (GBH 24 VF)20 Pierścień mocujący szybkomocującegowymiennego uchwytu wiertarskiego21 Uchwyt uniwersalny z chwytem-SDS-plus**Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzęt niewchodzi w skład wyposażenia standardowego.OBJ_BUCH-408-001. book Page 138 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 5

Polski | 139Dane techniczneInformacja na temat hałasu i wibracjiWartości pomiarowe wyznaczone zgodniez EN 60745.Określony wg skali A poziom hałasu emitowa-nego przez urządzenie wynosi standardowo: po-ziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A); poziommocy akustycznej 102 dB(A). Niepewnośćpomiaru K=3 dB.Stosować środki ochrony słuchu!Wartości łączne drgań (suma wektorowaz trzech kierunków) określone zgodnie zEN 60745 wynoszą:wiercenie udarowe w betonie: wartość emisjidrgań ah=12 m/s2, błąd pomiaru K=1, 5 m/s2.Podany w niniejszej instrukcji poziom drgańpomierzony został zgodnie z określoną przeznormę EN 60745 procedurą pomiarową i możezostać użyty do porównywania elektronarzędzi.Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycjina drgania.Podany poziom drgań jest reprezentatywny dlapodstawowych zastosowań elektronarzędzia.Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innychzastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi,a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwo-wane, poziom drgań może odbiegać od poda-nego. Podane powyżej przyczyny mogą spowo-dować podwyższenie ekspozycji na drganiapodczas całego czasu pracy.Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania,trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urzą-dzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdziewłączone, ale nie jest używane do pracy. W tensposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasupracy) ekspozycja na drgania może okazać sięznacznie niższa.Należy wprowadzić dodatkowe środki bez-pieczeństwa, mające na celu ochronę operatoraprzed skutkami ekspozycji na drgania, np. : Kon-serwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych,zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk,ustalenie kolejności operacji roboczych.Wiertarka udarowa GBH 24 VProfessionalGBH 24 VFNumer katalogowy 0 611 256... 0 611 262...Napięcie znamionowe V= 24 24Znamionowa moc pobierania W 350 350Znamionowa prędkość obrotowa min-10–1000 0–1000Częstotliwość udarów min-10–4400 0–4400Energia pojedynczego udaru J 1, 3 1, 3Uchwyt narzędziowy SDS-plus SDS-plusmaks. średnica wiercenia– Beton (wiertła kręte)– Stal– Drewnomm2010Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure01/2003 kg 3, 8 3, 8Należy zwracać uwagę na numer katalogowy nabytego elektronarzędzia na tabliczce znamionowej. Nazwy handlowe mogą się różnić.OBJ_BUCH-408-001. book Page 139 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 6

140 | PolskiDeklaracja zgodnościOświadczamy z pełną odpowiedzialnością, żeprodukt, przedstawiony w „Dane techniczne“,odpowiada wymaganiom następujących normi dokumentów normatywnych:EN 60745 – zgodnie z wymaganiami dyrektyw:2004/108/EU, 98/37/EU (do 28. 12. 2009),2006/42/EU (od 29. 2009).Dokumentacja techniczna:Robert Bosch GmbH, PT/ESC,D-70745 Leinfelden-Echterdingen29. 06. 2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools DivisionMontażf Przed wszelkimi pracami przy elektronarzę-dziu (np. pielęgnacja, wymiana narzędziitp. ), jak i przy transporcie i składowaniunależy przełącznik kierunków obrotównastawić na pozycję środkową.Przy niezamierzonym uruchomieniuwłącznika/wyłącznika istniejeniebezpieczeństwo zranienia.Ładowanie akumulatoraNowy, lub przez dłuższy czas nieużywany aku-mulator osiąga swoją pełną wydajność dopieropo ok. 5 cyklach ładowania i wyładowania.W celu wyjęcia akumulatora 11 wcisnąć przyciskodblokowujący 10 i wyciągnąć akumulator zelektronarzędzia ruchem do dołu. Nie należyprzy tym używać siły.Akumulator wyposażony jest w system kontrolitemperatury NTC, który dopuszcza ładowaniewyłącznie w zakresie temperatur pomiędzy 0 ˚Ca 45 ˚C. Dzięki temu osiąga się wyższążywotność akumulatora.Zdecydowanie krótszy czas prac po ładowaniuwskazuje na zużycie akumulatora i koniecznośćwymiany na nowy.Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwaniaodpadów.Dodatkowe zaczepy do blokowaniaakumulatora (zob. rys. A)Na wskutek zużycia zaczepów blokującychakumulator lub, gdy akumulator 11 nie zostaniecałkowicie włożony do wnęki, może nastąpićwypadnięcie akumulatora i oparcie się ododatkowe haczyki blokujące 14. W razieuszkodzenia zaczepów dodatkowych 14,znajdujących się na elektronarzędziu lub naakumulatorze, należy zaprzestać użytkowaniaelektronarzędzia względnie akumulatora iodesłać je do autoryzowanego punktuserwisowego elektronarzędzi firmy Bosch.Uchwyt dodatkowyf Urządzenie należy używać jedynie z uchwy-tem dodatkowym 12.Aby móc zająć stabilną i niemęczącą pozycjępracy, można dowolnie wychylić uchwyt dodat-kowy 12.Po przekręceniu dolnej części uchwytu dodatko-wego 12 w kierunku przeciwnym do kierunkuruchu wskazówek zegara, należy wychylić uch-wyt dodatkowy 12 na żądaną pozycję. Następnieponownie dokręcić dolną część uchwytu dodat-kowego 12 w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara.Obejma 5 rękojeści dodatkowej musi być byćosadzona w odpowiednim rowku.Ustawianie głębokości wiercenia (zob. B)Ogranicznikiem głębokości 13 można ustalićpożądaną głębokość wiercenia X.Nacisnąć przycisk nastawczy ogranicznikagłębokości 6 i wsunąć ogranicznik do uchwytudodatkowego 12.Wsunąć narzędzie robocze SDS-plus do oporudo uchwytu narzędzia SDS-plus 1. W przeciw-nym razie ruchomość narzędzia SDS-plus możespowodować nieprawidłowe ustawienie głębo-kości wiercenia.Dr. Egbert SchneiderSenior Vice PresidentEngineeringDr. Eckerhard StrötgenHead of ProductCertificationOBJ_BUCH-408-001. book Page 140 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 7

Polski | 141Wyciągnąć ogranicznik głębokości wyciągnąć natyle, by odległość pomiędzy końcówką wiertła,a końcówką ogranicznika głębokości wynosiłaRowki na ograniczniku głębokości 13 powinnywskazywać do góry.Wymiana uchwytu narzędziaDo wiercenia udarowego potrzebne sąnarzędzia robocze SDS, wkładane do uchwytunarzędzia SDS-plus 1.Do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu,ceramice i tworzywie sztucznym używane sąnarzędzia bez SDS-plus (np. wiertła z chwytemwalcowym). Do tych narzędzi potrzebne sąszybkomocujące uchwyty wiertarskie lubuchwyty wiertarskie z wieńcem zębatym.Wskazówka: Narzędzi bez SDS-plus nie należyużywać do wiercenia udarowego! Narzędzia bezSDS-plus i uchwyt narzędzia zostanąuszkodzone przy wierceniu z udarem.GBH 24 VF: Uchwyt narzędzia SDS-plus 1 możnałatwo wymienić na dostarczony razemz urządzeniem szybkomocujący wymiennyuchwyt wiertarski 18.Demontaż uchwytu narzędzia SDS-plus lubszybkomocującego wymiennego uchwytuwiertarskiego (zob. C)Mocno pociągnąć pierścień ryglujący uchwytunarzędzia 4 w kierunku strzałki i przytrzymać gow tej pozycji. Ściągnąć uchwyt narzędzia 1 lubszybkomocujący wymienny uchwyt wiertarski 18do przodu.Po zdemontowaniu należy chronić uchwytnarzędzia 1 lub szybkomocujący wymiennyuchwyt wiertarski 18 przed zabrudzeniem.W razie potrzeby należy lekko nasmarowaćuzębienie zabieraka.Montaż uchwytu narzędzia lubwiertarskiegoChwycić uchwyt narzędzia 1 lubcałą dłonią. Obracając uchwyt narzędzia 1 lubnasunąć go na obsadę uchwytu wiertarskiego ażdo usłyszenia wyraźnego odgłosu ryglowania.Uchwyt narzędzia 1 bądź szybkomocujący wy-mienny uchwyt wiertarski 18 zostajeautomatycznie zaryglowany. Sprawdzićzaryglowanie przez pociągnięcie za uchwytWymiana uchwytu wiertarskiegoz wieńcem zębatym (zob. D)Montaż uchwytu wiertarskiego z wieńcemzębatymWkręcić trzpień mocujący SDS-plus 17 douchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym 16.Zabezpieczyć uchwyt wiertarski z wieńcemzębatym 16 za pomocą śruby zabezpieczającej15. Należy pamiętać, że śruba zabezpieczającama gwint lewoskrętny.Oczyścić wtykany koniec trzpienia mocującegoi lekko go nasmarować.Obracając wsunąć uchwyt wiertarski z wieńcemzębatym z trzpieniem mocującym do uchwytunarzędzia, aż zostanie on automatycznie zaryglo-wany.Sprawdzić zaryglowanie przez pociągnięcie zauchwyt wiertarski z wieńcem zębatym.Demontaż uchwytu wiertarskiego z wieńcemPrzesunąć tulejkę ryglującą 3 do tyłu i zdjąćuchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 16.OBJ_BUCH-408-001. book Page 141 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 8

142 | PolskiWymiana narzędziZa pomocą uchwytu narzędzia SDS-plus możnałatwo i wygodnie wymienić narzędzie roboczebez używania dodatkowych narzędzi.Ze względów systemowych narzędzie roboczeSDS-plus ma swobodę poruszania. Dlatego nabiegu jałowym występuje bicie. Nie ma tożadnego wpływu na dokładność wierconegootworu, ponieważ wiertło samoczynnie centrujesię podczas wiercenia.Osłona przeciwpyłowa 2 zapobiega w dalekiejmierze wnikaniu pyłu do uchwytu narzędzi pod-czas pracy. Należy uważać przy wkładaniu narzę-dzia na to, by nie uszkodzić osłony przeciwpyło-wej 2.f Uszkodzoną osłonę przeciwpyłową należynatychmiast wymienić. Poleca się zlecićprzeprowadzenie wymiany w punkcieserwisu.Wkładanie narzędzia roboczego SDS-plus(zob. E)Końcówkę montowanego narzędzia należyoczyścić i lekko nasmarować.Oprzyrządowanie należy wkładać do uchwytunarzędziowego kręcąc nim aż do momentu, gdysię ono samodzielnie zarygluje.Zaryglowanie należy skontrolować przez pocią-gnięcie narzędzia.Wyjmowanie narzędzia roboczego SDS-plus(zob. F)Przesunąć tuleję zaryglowania 3 do tyłu i wyjąćnarzędzie.Wkładanie narzędzi roboczych bez SDS-plus(GBH 24 VF) (zob. G)Założyć szybkomocujący wymienny uchwytwiertarski 18.Przytrzymać pierścień mocującywiertarskiego 18. Otworzyć uchwyt narzędziaprzez obracanie przedniej tulejki w kierunkusymbolu „ “.Włożyć narzędzie robocze dowiertarskiego 18. Przytrzymać pierścieńmocujący szybkomocującego wymiennegouchwytu wiertarskiego 18 i obracać przedniątulejkę w kierunku symbolu „ “.Przestawić przełącznik 7 na symbol „Wiercenie“.Wyjmowanie narzędzi roboczych bez SDS-plusWyjąć narzędzie robocze.(GBH 24 V/GBH 24 VF)Założyć uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym16.Otworzyć uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym16 obracając nim, aż możliwe będzie włożenienarzędzia roboczego. Włożyć narzędzie robo-cze.Włożyć klucz w odpowiednie otwory uchwytuwiertarskiego z wieńcem zębatym 16 iunieruchomić równomiernie narzędzie robocze.Za pomocą klucza do uchwytu wiertarskiegoobracać tulejkę uchwytu wiertarskiegoz wieńcem zębatym 16 w kierunku zgodnymz ruchem wskazówek zegara, aż będzie możliwewyjęcie narzędzia roboczego.OBJ_BUCH-408-001. book Page 142 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 9

Polski | 143PracaUruchomienieWłożenie akumulatoraf Stosować należy wyłącznie oryginalnypakiet akumulatorów typu „O-pack“ firmyBosch o napięciu podanym na tabliczceznamionowej elektronarzędzia.Zastosowanie akumulatorów innego typumoże spowodować obrażenia oraz grozipożarem.Przełącznik kierunku obrotów 8 należy nastawićna pozycję środkową, aby zapobiecniezamierzonego włączenia się urządzenia.Włożyć naładowany akumulator 11 do uchwytuaż do wyczuwalnego zaskoczenia i zwięzłejpozycji z uchwytem.Ustawianie rodzaju pracyf Przestawiać przełącznik„wiercenie/wiercenie z udarem“ 7wyłącznie przy nieruchomymelektronarzędziu.Wiercenie z udaremPrzestawić przełącznik 7 nasymbol „wiercenie z udarem“.Wierceniesymbol „Wiercenie“.Ustawianie kierunku obrotówf Uruchamiać przełącznik obrotów 8 tylkopodczas bezruchu elektronarzędzia.Przełącznikiem obrotów 8 można zmienić kieru-nek obrotów elektronarzędzia. Przy wciśniętymwłączniku/wyłączniku 9 jest to jednak nie-możliwe.Bieg w prawo: W celu wiercenia i wkręcaniaśrub nacisnąć przełącznik kierunku obrotów 8 wlewo do oporu.Bieg w lewo: W celu zwolnienia lub wykręceniaśrub i nakrętek nacisnąć przełącznik kierunkuobrotów 8 w prawo do oporu.Włączanie/wyłączanieW celu włączenia elektronarzędzia nacisnąćwłącznik/wyłącznik 9 i przytrzymać w tejpozycji.Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnićwłącznik/wyłącznik 9.Przy niskich temperaturach elektronarzędzieosiąga pełną wydajność udarów/uderzeńdopiero po pewnym czasie.Ten czas rozruchu można skrócić przezjednorazowe uderzenie włożonym doelektronarzędzia narzędziem na podłoże.Nastawianie prędkości obrotowej/ilościudarówPrędkość obrotową i liczbę udarów włączonegoelektronarzędzia można bezstopniowo regulo-wać przez głębokość wciśnięcia włącznika/wy-łącznika 9.Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik 9 powodujemałą prędkość obrotową/ilość udarów. Zwięk-szony nacisk podwyższa prędkośćobrotową/ilość udarów.Hamulec wybiegowyPo zwolnieniu włącznika/wyłącznika 9wyhamowywany jest bieg uchwytuwiertarskiego, co zapobiega bezwładnemuruchowi narzędzia roboczego.Przy wkręcaniu śrub i wkrętów należy zwolnićwłącznik/wyłącznik 9 dopiero po całkowitymwkręceniu śruby w materiał. Główkaśruby/wkrętu nie wwierci się wówczas wmateriał.Sprzęgło przeciążeniowef W przypadku, gdy używane narzędzie za-kleszczyło się lub zablokowało się, to napęddo wrzeciona wiertarki zostaje przerwany.Elektronarzędzie należy trzymać zawsze, zewzględu na występujące przy tym siły,mocno w obydwu rękach i zająć pewnąpozycję pracy.f W przypadku zablokowania elektronarzę-dzia, należy je wyłączyć i zwolnić narzędzierobocze. Podczas włączania zablokowanejwiertarki powstają momenty silnegoodrzutu.OBJ_BUCH-408-001. book Page 143 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 10

144 | PolskiWskazówki dotyczące pracyf Nie należy używać elektronarzędziastacjonarnie. Nie jest ono przystosowane doużytkowania np. w stojaku wiertarskim.Wkładanie końcówek wkręcających(zob. H)f Nie należy przykładać włączonego elektro-narzędzia do nakrętki/śruby. Obracające sięnarzędzia robocze mogą ześlizgnąć się z na-krętki lub z łba śruby.Elektronarzędzie można okazyjnie używać doprac wkrętarskich, nie nadaje się ono jednak doprac z mocno obniżoną prędkością obrotową,podczas których sprzęgło przeciążenioweczęsto reaguje.Do użytkowania końcówek wkręcających niez-będny jest uchwyt uniwersalny 21 z chwytemSDS-plus (osprzęt).Obracając wsunąć uchwyt uniwersalny douchwytu narzędzia roboczego, aż zostanie onautomatycznie zaryglowany.uchwyt uniwersalny.Włożyć końcówkę wkręcającą do uchwytu uni-wersalnego. Stosować końcówki wkręcającepasujące do łba wkręta.W celu wyjęcia uchwytu uniwersalnego prze-sunąć tulejkę ryglującą 3 do tyłu i wyjąć uchwytuniwersalny 21 z uchwytu narzędziowego.Konserwacja i serwisKonserwacja i czyszczenief Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę,elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjnenależy utrzymywać w czystości.Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstron-nej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiekawarii, naprawę powinien przeprowadzić auto-ryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch.Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówie-niach części zamiennych konieczne jest podanie10-cyfrowego numeru katalogowego elektro-narzędzia zgodnie z danymi na tabliczceznamionowej.Obługa klienta oraz doradztwotechniczneZe wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawyi konserwacji nabytego produktu oraz dostępudo części zamiennych prosimy zwracać się dopunktów obsługi klienta. Rysunki techniczneoraz informacje o częściach zamiennych możnaznaleźć pod adresem:www. bosch-pt. comZespół doradztwa technicznego firmy Boschsłuży pomocą w razie pytań związanych z zaku-pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-lacją urządzeń i osprzętu.OBJ_BUCH-408-001. book Page 144 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Strona: 11

Polski | 145PolskaRobert Bosch Sp. z o. o.Serwis ElektronarzędziUl. Szyszkowa 35/3702-285 WarszawaTel. : +48 (022) 715 44 60Faks: +48 (022) 715 44 41E-Mail: bsc@pl. bosch. comInfolinia Działu Elektronarzędzi:+48 (801) 100 900(w cenie połączenia lokalnego)E-Mail: elektronarzedzia. info@pl. comwww. plUsuwanie odpadówElektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należypoddać utylizacji zgodnie z obowiązującymizasadami ochrony środowiska.Tylko dla państw należących do UE:Nie należy wyrzucać elektronarzę-dzi do odpadów domowych!Zgodnie z europejską wytyczną2002/96/EG o starych, zużytychnarzędziach elektrycznych i ele-ktronicznych i jej stosowaniaw prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatnedo użycia elektronarzędzia należy zbierać osob-no i doprowadzić do ponownego użytkowaniazgodnego z zasadami ochrony środowiska.Akumulatory/Baterie:Ni-Cd: niklowo-kadmoweUwaga: Te akumulatory zawierają kadm, silnietrujący metal ciężki.Ni-MH: niklowo-wodorkoweAkumulatorów/baterii nie należy wyrzucać doodpadów domowych, nie wolno ich wrzucać doognia lub do wody. Akumulatory/baterie należyzbierać, oddać do ponownej przeróbki lubusunąć w sposób zgodny z zasadami ochronyśrodowiska.Zgodnie z europejską wytyczną 91/157/EWGuszkodzone lub zużyte akumulatory/bateriemuszą zostać poddane utylizacji.Zastrzega się prawo dokonywania zmian.OBJ_BUCH-408-001. book Page 145 Thursday, August 2, 2007 2:28 PM

Poznaj swoje urządzenie dzięki instrukcjom obsługi.

Jeśli zapomniałeś gdzie położyłeś instrukcję dołączoną do swojego urządzenia, masz pomoc pod ręką. Wystarczy wprowadzić E-numer (numer typu modelu) swojego urządzenia, a my przeniesiemy Cię do dostępnych publikacji.

więcej

Dzięki rejestracji swoich urządzeń w MyBosch możesz uzyskać dostęp do Asystenta Serwisowego marki Bosch.

Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany w MyBosch, po prostu zaloguj się i wybierz produkt o który Ci chodzi, aby otrzymać wybrane dla Ciebie informacje i pomoc Asystenta Serwisowego marki Bosch – wszystko czego potrzebujesz i nic ponad to.

Masz kłopot ze znalezieniem tabliczki znamionowej i E-numeru (E-nr) urządzenia? Wejdź na poniższy link i wyszukaj tabliczkę znamionową.

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Zaloguj się do istniejącego konta

 • 24V 4000mAh Ni-MH Akumulator do Bosch BAT019 BAT021 BAT020 GBH 24 VFR BBH 24 VRE

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  261, 68 zł  261, 68 zł za Unit(261, 68 zł/Unit)

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  lub Najlepsza oferta

  lovbattery2019 (2 047) 99, 9%

  +48, 06 zł za wysyłkę

  z Wielka Brytania

 • 24V 4. 0AH Ni-MH Akumulator do Bosch 2607335082 0611260539 GBH24VRE GBH24VFR BAT020

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  266, 43 zł  266, 43 zł za Unit(266, 43 zł/Unit)

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  lub Najlepsza oferta

  wonderfulshop2019 (3 220) 99, 8%

  +48, 06 zł za wysyłkę

  z Wielka Brytania

 • 2X 24V 4Ah Ni-MH Akumulator do Bosch 2607335082 0611260539 GBH24VRE BAT020 BAT019

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  512, 09 zł  256, 05 zł za Unit(256, 05 zł/Unit)

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  lub Najlepsza oferta

  wonderfulshop2019 (3 220) 99, 8%

  +48, 06 zł za wysyłkę

  z Wielka Brytania

 • Ładowarka Ni-MH/CD 24V do Bosch BAT019 BAT020 BAT021 GBH24VRE 2607335097 11225VSR

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  106, 33 zł  106, 33 zł za Unit(106, 33 zł/Unit)

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  lub Najlepsza oferta

  moreuneed2019 (4 114) 99, 9%

  +48, 06 zł za wysyłkę

  z Wielka Brytania

 • Nowa oferta sprzedażyWiertarka udarowa BOSCH Professional GBH 24 VRE 24v SDS - korpus i obudowa

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  106, 75 zł

  topshelftoolz (476) 100%

  Kup teraz

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Wielka Brytania

 • Nowa oferta sprzedażyWiertarka udarowa BOSCH Professional GBH 24 VRE 24v SDS 2 baterie, ładowarka i obudowa

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  400, 48 zł

  topshelftoolz (476) 100%

  Kup teraz

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Wielka Brytania

 • Bosch GBH 24 VRE Młot Bosch Akumulatorowa wiertarka udarowa Wiertarka akumulatorowa 24V

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  142, 02 zł

  riesendaddy (3 520) 100%

  lub Najlepsza oferta

  +90, 10 zł za wysyłkę

  z Niemcy

  Ostatnia sztuka

  Obserwujący: 11

 • Bosch GBH 24 VRE Młot Bosch Akumulatorowa wiertarka udarowa Wiertarka akumulatorowa 24V

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  236, 86 zł

  riesendaddy (3 520) 100%

  lub Najlepsza oferta

  +90, 10 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 3000 mAh do akumulatora Bosch 24V Ni MH CDBBH24VRE GBH24VRE GBH24VFR 11225VSRH

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  280, 63 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  andengyue75-3 (635) 98, 7%

  Bezpłatna wysyłka za granicę

  z Chiny

 • 1735 Akumulatorowa wiertarka udarowa Bosch GBH 24 VRE miska obudowy niebieska 1615104011

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  71, 13 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1496 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy 24V GBH 24 VRE Kotwa Wirnik z łożyskiem

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  118, 55 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • Carbon Brushes For BOSCH 18V 24V battery Drill GKS18V GKS24V GBH24V GSB24VRE

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  30, 68 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  carmates (107 217) 98, 9%

  +61, 36 zł za wysyłkę

  z Australia

  Sprzedane: 24

 • Carbon Brushes For BOSCH 18V 24V battery Drill GBH24V GSB24VRE GKS18V GKS24V

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  30, 65 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  ozdailydeal365 (21 148) 99, 3%

  +30, 65 zł za wysyłkę

  z Australia

 • Ładowarka 24V Ni-MH/CD do Bosch BAT020 BAT019 BAT021 GBH24VRE 11225VSR 2607335082

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  106, 27 zł  106, 27 zł za Unit(106, 27 zł/Unit)

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  lub Najlepsza oferta

  powertrade2019 (2 701) 99, 6%

  +48, 06 zł za wysyłkę

  z Wielka Brytania

 • Balais de Charbon pour Bosch GBH 24 VRE - 7x8x17mm - Remplace 1. 131

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  51, 92 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  buildalotnl (4 907) 99%

  Bezpłatna wysyłka za granicę

  z Holandia

 • NUOVO Spazzole di Carbone BOSCH GBH 24 VRE martello - 7x8x17mm

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  47, 18 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  buildalotnl (4 907) 99%

  Bezpłatna wysyłka za granicę

  z Holandia

 • 1731 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Kotwa Wirnik Wentylator i łożysko 1617000319

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  165, 97 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 5663 Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy Bosch GBH 24 VRE kotwa wirnik wentylator i łożysko 1617000319

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  165, 97 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +65, 91 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1722 Bosch Młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Kotwa Wirnik z łożyskiem 1614010114

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  189, 68 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1497 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy 24V GBH 24 VRE Tuleja zatrzaskowa Uchwyt narzędziowy 1617000931

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  165, 97 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 5665 Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy Bosch GBH 24 VRE Wał pośredni Z=31/12

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  71, 13 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +65, 91 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 2419 Bosch Młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Kotwa z obudową biegunową 1617000319 i 2610942109

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  189, 68 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1734 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Przełącznik ze stykiem

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  118, 55 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1499 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy 24V GBH 24 VRE Obudowa skrzyni biegów 1615806077

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  118, 55 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1504 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy 24V GBH 24 VRE Obudowa silnika Obudowa biegunowa i małe części

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  118, 55 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • NUEVOS Escobillas de Carbón BOSCH GBH 24 VRE martillo - 7x8x17mm

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  47, 18 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  buildalotnl (4 907) 99%

  +9, 25 zł za wysyłkę

  z Holandia

 • 1723 Bosch Młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Tuleja zatrzaskowa 1617000931

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  189, 68 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1500 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy 24V GBH 24 VRE Przełącznik Switch 1617200041

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  260, 81 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1502 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy 24V GBH 24 VRE Łożysko napędowe Skok wahadła 1615819005

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  71, 13 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1729 Bosch Młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Obudowa silnika Tuleja izolacyjna Pokrywa obudowy

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  71, 13 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1501 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy 24V GBH 24 VRE Wał zębaty 1613060010

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  118, 55 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1726 Bosch Młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Wał zębaty 1613060010

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  118, 55 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1730 Bosch Młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Obudowa skrzyni biegów Dodatkowy uchwyt i małe części

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  142, 26 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1498 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy 24V GBH 24 VRE Kołnierz pośredni z pierścieniem uszczelniającym

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  94, 84 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • Carbon Brushes For BOSCH 18V 24V battery Drill GKS18V GKS24V GBH24V GSB24VRE

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  30, 62 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  ozdailydeal365 (21 148) 99, 3%

  +30, 65 zł za wysyłkę

  z Australia

  Obserwujący: 4

 • 1728 Bosch Młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Kołnierz pośredni z pierścieniem uszczelniającym 1615700037

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  94, 84 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 1725 Bosch Młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Napęd Skok wahadła 1615819005

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  71, 13 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • 2420 Bosch Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy GBH 24 VRE Wał pośredni 1617000314

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  94, 84 zł

  e-tool-parts24 (519) 100%

  Kup teraz

  +70, 66 zł za wysyłkę

  z Niemcy

 • Akumulator Bosch 24V 2000mAh Akumulator GBH24VR GBH24VRE 1617334003

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  250, 85 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  ah-maschinen (44 207) 99, 4%

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Niemcy

  Sprzedane: 110

 • Akumulator WNMC do Bosch 24V, 1500mAh Ni-CD. Pasuje do narzędzi Bosch: BBH24VRE, GBH24VRE

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  424, 03 zł

  heshunchang_luo (270) 85, 9%

  lub Najlepsza oferta

  +48, 20 zł za wysyłkę

  z Stany Zjednoczone

  Obserwujący: 3

 • 3000mAh for Bosch 24V Ni MH Battery pack CDBBH24VRE GBH24VRE GBH24VFR 11225VSRH

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  295, 77 zł

  andengyue75-4 (54) 100%

  Kup teraz

  Bezpłatna wysyłka za granicę

  z Chiny

 • HSC Battery For Bosch 24V, 2000mAh Ni-CD. Fit Bosch Tools:BBH24VRE, GBH24VRE

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  386, 28 zł

  heshunchang_luo (270) 85, 9%

  Kup teraz

  +48, 78 zł za wysyłkę

  z Australia

 • Akumulator WNMC do Bosch 24V, 2500mAh Ni-MH. Pasuje do narzędzi Bosch: BBH24VRE, GBH24VRE

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  454, 98 zł

  heshunchang_luo (270) 85, 9%

  lub Najlepsza oferta

  +48, 20 zł za wysyłkę

  z Stany Zjednoczone

 • 1617200067 BOSCH Interruptor para GBH 24 VRE/VFR

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  381, 73 zł

  patneriberia4u (12 958) 98, 2%

  Kup teraz

  +90, 10 zł za wysyłkę

  z Hiszpania

 • 1617200067 Bosch Switch for Gbh 24 Vre / VFR

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  410, 68 zł

  patneriberia4u (12 958) 98, 2%

  Kup teraz

  +96, 48 zł za wysyłkę

  z Hiszpania

  Bezpłatne zwroty

 • 1617200067 Bosch Switch for Gbh 24 Vre / VFR

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  407, 80 zł

  patneriberia4u (12 958) 98, 2%

  Kup teraz

  +91, 24 zł za wysyłkę

  z Hiszpania

  Bezpłatne zwroty

 • 1617200067 Bosch Switch for Gbh 24 Vre / VFR

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  403, 25 zł

  patneriberia4u (12 958) 98, 2%

  Kup teraz

  +94, 71 zł za wysyłkę

  z Hiszpania

  Bezpłatne zwroty

 • MAKITA DHP456 UCHWYT BOCZNY

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  106, 75 zł

  miamaria_7 (247) 99, 5%

  Kup teraz

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Wielka Brytania

 • tassellatore bosch Gbh 24 vre leggere descrizione.

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  711, 29 zł

  leoncat-0 (124) 100%

  lub Najlepsza oferta

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Włochy

 • Akumulator Bosch 24V Akumulator GBH24VR GBH24VRE 1617334003

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  212, 91 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  ah-maschinen (44 207) 99, 4%

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Niemcy

  Sprzedane: 394

 • HSC Battery For Bosch 24V, 3000mAh Ni-MH. Fit Bosch Tools:BBH24VRE, GBH24VRE

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  429, 23 zł

  heshunchang_luo (270) 85, 9%

  Kup teraz

  +48, 78 zł za wysyłkę

  z Australia

 • Makita BHP449 UCHWYT BOCZNY

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  96, 07 zł

  miamaria_7 (247) 99, 5%

  Kup teraz

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Wielka Brytania

 • Nowa oferta sprzedaży2 X akumulator Bosch 24V NiCd 3, 0Ah 2607335215 do wiertarki GBH24VRE/GBH24VFR - S&Rs

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Tylko na części | Sprzedawca: prywatny

  133, 46 zł

  topshelftoolz (476) 100%

  Kup teraz

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Wielka Brytania

 • Wiertarka udarowa Bosch 24V GBH24 VRE Professional tylko w korpusie pudełka

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  293, 72 zł

  igran87 (314) 100%

  lub Najlepsza oferta

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Wielka Brytania

 • BOSCH GBH 24 VRE akkumulátoros fúrókalapács

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  345, 69 zł

  klein-irmilein (2 272) 100%

  Oferty: 20 · PozostałoPozostało: 3d 4h (niedz., 12:40)

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Niemcy

 • Bosch GBH 24 VRE Wiertarka akumulatorowa 0611213725 Akumulatorowa wiertarka udarowa 24V (solo)

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  237, 05 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  emw-elektro-media-world (34 291) 99, 7%

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Niemcy

  Obserwujący: 24

 • 24V 3Ah Ni-MH Battery for Bosch BAT019 BAT020 BAT021 GBH24VFR GBH24VRE GBH24VSR

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Fabrycznie nowy | Sprzedawca: firma

  214, 43 zł do 398, 52 zł

  Najlepszy SprzedawcaNajlepszy Sprzedawca

  Kup teraz

  shentec (19 752) 99, 7%

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Australia

 • Akumulatorowa wiertarka udarowa Bosch GBH 24 VRE 0611 256 220 Akumulatorowa wiertarka Wiertarka 24V Ładowarka + akumulator

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: prywatny

  165, 97 zł

  alex_hwas (425) 95, 5%

  Kup teraz

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Niemcy

  Obserwujący: 10

 • VRE 24 GBH Zamiennik akumulatora Bosch BTI Berner Würth

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Nowy (inny) | Sprzedawca: prywatny

  237, 10 zł

  compherman (814) 100%

  lub Najlepsza oferta

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Niemcy

 • ⭐ WIERTARKA UDAROWA BOSCH GBH 24 VRE 24V PUSTA PLASTIKOWA WALIZKA ⭐

  Otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

  Używany | Sprzedawca: firma

  96, 07 zł

  nixsonlineuk (2 670) 100%

  lub Najlepsza oferta

  Koszt wysyłki nie został podany

  z Wielka Brytania

 • Informacje o rankingu - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie

 • Liczba na stronę

  • 120Liczba na stronę
  • 240Liczba na stronę

Podręcznik przeglądowy systemu Bosch Gbh 24 Vfr

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik przeglądowy systemu Bosch Gbh 24 Vfr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik przeglądowy systemu Bosch Gbh 24 Vfr