Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Ge Jkp77wp1

Ge Jkp77wp1 jest wyposażony w ograniczoną gwarancję i instrukcję obsługi. Ograniczona gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne i elektryczne, które powstały w wyniku normalnego użytkowania, a także wszelkie braki lub uszkodzenia powstałe z powodu produkcji lub materiałów. Ograniczona gwarancja obejmuje również wsparcie techniczne i naprawy, jeśli produkt nie działa prawidłowo. Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat tego, jak używać produktu, jak go dbać, jak go naprawiać i jakie są jego bezpieczne instrukcje użytkowania. Instrukcja obsługi może również zawierać informacje na temat gwarancji oraz wszelkich innych informacji dotyczących produktu.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Ge Jkp77wp1

Pobierz instrukcję obsługi Twojego urządzenia

W tej sekcji w zaledwie kilku krokach możesz ściągnąć instrukcję użytkowania, kartę produktu oraz etykietę energetyczną dla wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego Whirlpool: wyszukaj model i wpisz kod swojego urządzenia z tabliczki znamionowej oraz wybierz język. W kilka chwil ściągniesz interesującą Cię instrukcję.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas pod numer 22 244 1000
Linia czynna jest od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

87

Ograniczona gwarancja

Niniejsze urządzenie jest sprzedawane przez firmę Welch Allyn na zasadach gwarancji
przedstawionych w kolejnych paragrafach. Zasady gwarancji dotyczą wyłącznie
końcowego użytkownika pod warunkiem zakupu niniejszego urządzenia bezpośrednio w
firmie Welch Allyn lub u autoryzowanych przedstawicieli firmy Welch Allyn.

Producent gwarantuje, że przez 2 lata od daty dostarczenia do kupującego (jeden rok dla
monitorów przerabianych) monitor funkcji życiowych Vital Signs Monitor 300 Series jest
pozbawiony wad funkcjonalnych, materiałowych oraz wykonania i jest zgodny pod
każdym względem z opisem produktu zawartym w instrukcji obsługi oraz na innych
etykietach produktu.

Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie w następujących warunkach:

Produkt jest właściwie obsługiwany w normalnych warunkach stosowania zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów;

Produkt jest konfigurowany, zmieniany, dopasowywany i naprawiany wyłącznie przez
firmę Welch Allyn lub przez osoby upoważnione przez firmę Welch Allyn, zgodnie z
procedurami serwisowymi firmy Welch Allyn; oraz że

Produkt nie został uszkodzony w związku z niewłaściwym użytkowaniem,
zaniedbaniem lub wypadkiem.

Akcesoria do monitora dostarczone przez firmę Welch Allyn objęte są 90-dniową
gwarancją, chyba że podano inaczej.

Jedynym i wyłącznym zobowiązaniem Welch Allyn oraz jedynym i wyłącznym zadość-
uczynieniem, jakie przysługuje Nabywcy w związku z powyższą umową gwarancyjną, jest
wykonanie bezpłatnej naprawy bądź wymiany, stosownie do decyzji podjętej przez
Welch Allyn Produktów, których niesprawność została stwierdzona w czasie okresu
gwarancji. Roszczenia w ramach gwarancji powinny być dokonane w ciągu siedmiu dni po
upływie daty gwarancji poprzez telefoniczny kontakt z jednym z numerów obsługi klienta
podanych poniżej w celu uzyskania zwrotnego numeru autoryzacji materiału (returned
material authorization, RMA) oraz zwrot produktu z dokumentacją RMA, po opłaceniu
kosztów przesyłki, na adres podany przez obsługę klienta firmy Welch Allyn.

Welch Allyn
8500 S. W. Creekside Place
Beaverton, Oregon 97008-7107 USA
Telefon: (503) 530-7500 or (800) 289-2500
Faks: (503) 526-4200

Firma Welch Allyn nie będzie w żaden inny sposób ponosić odpowiedzialności za
jakiekolwiek zniszczenia, łącznie z, ale nie wyłącznie, uszkodzeniami przypadkowymi,
zamierzonymi bądź specjalnymi.

Nie istnieją żadne gwarancje udzielone wprost lub domyślnie, które przekraczają ustalenia
gwarancyjne przedstawione powyżej. Firma Welch Allyn nie udziela żadnych gwarancji
dostępności ani przydatności do poszczególnych zastosowań.

Niniejsza ograniczona gwarancja HP obejmuje oryginalne wkłady atramentowe HP, głowice drukujące wymieniane przez klienta,a także zestawy do czyszczenia i konserwacji oraz dotyczy tylko produktów marki HP sprzedawanych przez lub wypożyczanych oda) firmy HP Inc., jej spółek zależnych i powiązanych, autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów lub dystrybutorów krajowych/regionalnych;oraz b) objętych niniejszą gwarancją.

Uwaga:

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie wcześniejsze gwarancje.

Co obejmuje niniejsza gwarancja?

Firma HP gwarantuje, że wszystkie wkłady atramentowe HP, głowice drukujące wymieniane przez klienta, a także zestawy do czyszczeniai konserwacji są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Niniejsza gwarancja dotyczy każdego wkładu atramentowego, każdej głowicy drukującej wymienianej przez klienta, a także każdegozestawu do czyszczenia i konserwacji, jeśli są one używane w odpowiednich urządzeniach drukujących HP lub urządzeniach drukującychna licencji OEM. Informacje na temat właściwych wkładów atramentowych i właściwej głowicy drukującej można znaleźć w instrukcjiobsługi drukarki.

Dla zachowania jasności głowice wymieniane przez użytkownika mają zatrzaski, które można otwierać lub zamykać w celu zabezpieczeniaczęści. Głowice, które nie są wymienianie przez użytkownika, są objęte odrębną gwarancją.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wkładów atramentowych HP, głowic wymienianych przez klienta ani zestawów do czyszczenia i konserwacji,które zostały ponownie napełnione, ponownie wyprodukowane, regenerowane, niewłaściwie użyte lub przerobione.

Jeśli awaria lub uszkodzenie wkładów atramentowych, głowic wymienianych przez klienta lub zestawów do czyszczenia i konserwacjidotyczy użycia nieoryginalnego tuszu, materiału eksploatacyjnego, który został ponownie napełniony, odnowiony, niewłaściwieużyty lub przerobiony lub użycia nie wskazanego lub nieautoryzowanego urządzenia HP, HP nie odpowiada za koszty wymiany lubzwrotu ceny zakupu.

Jaki jest okres obowiązywania gwarancji?

Długość okresu obowiązywania gwarancji zależy do rodzaju części.

Oryginalne wkłady atramentowe - gwarancja obowiązuje do czasu zużycia atramentu HP lub do daty wygaśnięcia gwarancji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.Standardowe głowice drukujące - w przypadku wszystkich głowic przeznaczonych do wymiany przez klienta, z wyjątkiem „Innych głowic” omówionych poniżej,ochrona gwarancyjna trwa do daty wygaśnięcia gwarancji lub osiągnięcia gwarantowanego limitu użycia, w zależności od tego,co nastąpi wcześniej. W przypadku standardowych głowic drukujących oryginalna głowica dostarczona z drukarką jest objęta gwarancjądo osiągnięcia limitu użycia lub przez 1 rok od daty zakupu drukarki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, nawet podacie wygaśnięcia gwarancji.Rolki czyszczące z zestawu do czyszczenia głowicy drukującej - instalacja przed upływem „Terminu przydatności” wydrukowanego na etykiecie produktu lub wykryciem końca okresu eksploatacjirolki czyszczącej, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.Butelki i pojemniki z zestawu do czyszczenia głowicy drukującej - do czasu zapełnienia pojemnika.Butelki na atrament HP 31, 32, GT52 i GT53 - gwarancja obowiązuje do czasu otwarcia butelki lub do daty wygaśnięcia gwarancji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.Inne głowice:

 • Głowice drukujące jednoroczne/90-dniowe - głowice jednoroczne/90-dniowe można zidentyfikować dzięki wkładom atramentowym, które są z nimi używane - są to HP 564,364, 178, 862, 920, 922, 950-959. W przypadku drukarek z głowicami takiego typu oryginalna głowica dołączona do drukarki magwarancję na jeden rok od daty zakupu drukarki. Głowice zamienne mają gwarancję 90 dni lub pozostały czas obowiązującej gwarancjina drukarkę, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. W przeciwieństwie do innych głowic data nadrukowanana głowicy nie jest datą wygaśnięcia gwarancji.
 • Głowice drukujące HP 711/713 - zamienne głowice drukujące są objęte gwarancją ważną przez 1 rok od dnia instalacji, do zużycia 4000 ml atramentu lub doupływu daty wygaśnięcia gwarancji znajdującej się na opakowaniu głowicy drukującej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Głowice drukujące HP 727/732 - zamienne głowice drukujące są objęte gwarancją ważną przez 1 rok od dnia instalacji, do zużycia 4000 ml atramentu lub doGłowice drukujące HP 729/739 – zamienne głowice drukujące są objęte gwarancją ważną rok od daty instalacji, do zużycia 4000 ml atramentu lub do upływudaty wygaśnięcia gwarancji na opakowaniu głowicy drukującej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Białe głowice drukujące HP 836 - objęte gwarancją przez 6 miesięcy od instalacji lub do daty wygaśnięcia gwarancji znajdującej się na głowicy drukująceji opakowaniach lub do wykorzystania limitu użycia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Głowice drukujące HP 841 - objęte gwarancją przez 1 rok od daty instalacji, do zużycia 10 000 ml atramentu lub do daty wygaśnięcia gwarancji znajdującejsię na głowicy drukującej i opakowaniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Głowice drukujące HP 876 - objęte gwarancją przez 1 rok od daty instalacji, do zużycia 16000 ml atramentu lub do daty wygaśnięcia gwarancji znajdującejBiałe głowice drukujące HP 886 - gwarancja na 6 miesięcy od instalacji lub do zużycia 12 000 ml atramentu albo do daty wygaśnięcia gwarancji znajdującejsię na opakowaniu i głowicy drukującej w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Głowice drukujące jednoroczne / na 15 000 stron – głowice drukujące jednoroczne / na 15 000 stron można określić na podstawie drukarek, w których są używane. Te drukarkiobejmują drukarki HP DeskJet GT. Oryginalne głowice drukujące dostarczone z drukarką i wszelkie głowice drukujące wymienionew ciągu pierwszego roku od zakupu drukarki są objęte gwarancją przez 1 rok od zakupu drukarki lub wykonania 15 000 wydrukóww zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Głowice drukujące wymienione po czasie dłuższym niż rok od zakupu drukarki sąobjęte gwarancją do daty wygaśnięcia gwarancji znajdującej się na głowicy drukującej.Głowice drukujące jednoroczne / na 20 000 stron – głowice drukujące jednoroczne / na 20 000 stron można określić na podstawie drukarek, w których są używane. Te drukarkiobejmują drukarki HP Ink Tank (z wyjątkiem HP Ink Tank 319) i HP Smart Tank (z wyjątkiem HP Smart Tank 419). Oryginalne głowicedrukujące dostarczone z drukarką i wszelkie głowice drukujące wymienione w ciągu pierwszego roku od zakupu drukarki są objętegwarancją przez 1 rok od zakupu drukarki lub wykonania 20 000 wydruków w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Głowicedrukujące wymienione po czasie dłuższym niż rok od zakupu drukarki są objęte gwarancją do daty wygaśnięcia gwarancji znajdującejsię na głowicy drukującej.Głowice drukujące jednoroczne / na 30 000 stron – głowice drukujące jednoroczne / na 30 000 stron można określić na podstawie drukarek, w których są używane. Należą do nichdrukarki HP Ink Tank 319, HP Smart Tank 419 i HP Smart Tank serii 500, 600, 670, 720, 750, 6000, 7000 oraz 7300. Oryginalnegłowice drukujące dostarczone z drukarką i wszelkie głowice drukujące wymienione w ciągu pierwszego roku od zakupu drukarkisą objęte gwarancją przez 1 rok od zakupu drukarki lub wykonania 30 000 wydruków w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Głowice drukujące wymienione po czasie dłuższym niż rok od zakupu drukarki są objęte gwarancją do daty wygaśnięcia gwarancjiznajdującej się na głowicy drukującej.Głowice drukujące jednoroczne / na 50 000 stron – głowice drukujące jednoroczne / na 50 000 stron można określić na podstawie drukarek, w których są używane. Do drukarektych należą drukarki serii HP Smart Tank 790 i 7600. Oryginalne głowice drukujące dostarczone z drukarką i wszelkie głowicedrukujące wymienione w ciągu pierwszego roku od zakupu drukarki są objęte gwarancją przez 1 rok od zakupu drukarki lub wykonania50 000 wydruków w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Głowice drukujące wymienione po czasie dłuższym niż rok od zakupudrukarki są objęte gwarancją do daty wygaśnięcia gwarancji znajdującej się na głowicy drukującej.
Zestawy czyszczące i konserwacyjne do drukarek wielkoformatowych i DesignJet

  Wkłady konserwacyjne HP 91, 761, 771, 773 - do czasu wyświetlenia monitu o wymianę na panelu przednim.

  Zestaw konserwacyjny do tuszu HP 792, 789/792 - 90 dni od zakupu lub do czasu wyświetlenia monitu o wymianę na panelu przednim.

  Wkłady konserwacyjne do HP 789, 792, 831 Latex; Wkłady konserwacyjne HP 614 Stitch - do daty wygaśnięcia gwarancji znajdującejsię na wkładzie czyszczącym lub wykrycia końca okresu eksploatacji rolki czyszczącej, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, HP zaleca wymianę zestawu czyszczącego głowicy drukującej, jeśli ta sama rolka czyszczącabyła używana przez sześć miesięcy bez osiągnięcia końca.Ograniczenia użytkowania objęte gwarancją: Niektóre głowice drukujące posiadają następujące ograniczenia użytkowania objęte gwarancją:

   Głowice drukujące HP 10:

    Czarny: 530 ml

    Kolor: 200 ml

    Głowice drukujące HP 11:

     Głowice drukujące HP 14:

      Czarny: 550 ml

      Kolor: 400 ml

      Głowice drukujące HP 70: 1000 ml

      Głowice drukujące HP 72: 1000 ml

      Głowice drukujące HP 73: 1000 ml

      Głowice drukujące HP 80: 1000 ml

      Głowice drukujące HP 81: 1000 ml

      Głowice drukujące HP 83: 1000 ml

      Głowice drukujące HP 84: 200 ml

      Głowice drukujące HP 85:

       Głowice drukujące HP 90: 1000 ml

       Głowice drukujące HP 91: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 614: 1000 ml

       Głowice drukujące HP 618: 12 000 ml

       Głowice drukujące HP 705: 1000 ml

       Głowice drukujące HP 706: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 711: 4000 ml

       Głowice drukujące HP 713: 4000 ml

       Głowice drukujące HP 727: 4000 ml

       Głowice drukujące HP 729: 4000 ml

       Głowice drukujące HP 731: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 732: 4000 ml

       Głowice drukujące HP 739: 4000 ml

       Głowice drukujące HP 744: 1000 ml

       Głowice drukujące HP 746: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 761: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 762: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 771: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 773: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 774: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 777: 1200 ml

       Głowice drukujące HP 789: 1000 ml

       Głowice drukujące HP 792: 1000 ml

       Głowice drukujące HP 831: 1000 ml

       Głowice drukujące HP 836:

        Kolor: 1500 ml

        Biały: 1000 ml

        Głowice drukujące HP 841: 10 000 ml

        Głowica drukująca HP 876: 16000 ml

        Głowice drukujące HP 881: 12 000 ml

        Głowice drukujące HP 886: 12 000 ml

        Białe głowice drukujące HP 886: 12 000 ml

        Głowice drukujące HP 940: 560 ml

        Głowice drukujące HP 941: 560 ml

        Głowice drukujące HP LX600: 12 000 ml

        Głowice drukujące HP LX610: 12 000 ml

        Miejsca umieszczenia informacji o dacie upływu gwarancji

        Miejsce umieszczenia informacji o dacie upływu gwarancji dla poszczególnych materiałów eksploatacyjnych wskazano na rysunkach.

        Data podawana jest w formacie RRRR/MM/DD lub RRRR/MM, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, a DD dzień. Jeśli dzieńnie został określony, gwarancja wygasa ostatniego dnia miesiąca.

        Jakie działanie podejmie firma HP?

        Firma HP, według własnego uznania, wymieni materiały podlegające gwarancji, które okazały się wadliwe, bądź zwróci koszt ichzakupu.

        Jak złożyć wniosek gwarancyjny bądź zwrócić produkt HP Inkjet?

        W przypadku wystąpienia problemu z jednym z materiałów eksploatacyjnych HP Inkjet należy zadzwonić na infolinię wsparcia klientadla danego regionu (numer podany na ulotce informacyjnej produktu) lub kliknąć łącze Kontakt z HP na tej stronie, aby uzyskaćdodatkowe opcje wsparcia.

        Jakie zastosowanie mają ustawodawstwa federalne, regionalne lub państwowe?

        Niniejsza gwarancja zapewnia jej posiadaczowi konkretne prawa. Jako użytkownik możesz podlegać także innym prawom, które różniąsię w zależności od stanu, regionu lub państwa.

        W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE GWARANCJE SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HEWLETT-PACKARD NIE UDZIELAŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, WYRAŻONYCH PISEMNIE BĄDŹ USTNIE, ANI GWARANCJILUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW LUB ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI. W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZPRZEPISY LOKALNE ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI.FIRMA HEWLETT-PACKARD W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA SZKODY PRZYPADKOWE, BEZPOŚREDNIE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE ANI ZA SZKODYPOŚREDNIE LUB UTRATĘ ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB INNEJ. W NIEKTÓRYCHKRAJACH, REGIONACH, LUB STANACH NIE JEST DOZWOLONE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH TYPÓW USZKODZEŃ, WŁĄCZNIE Z USZKODZENIAMIPRZYPADKOWYMI LUB WYNIKOWYMI I DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA.

Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Ge Jkp77wp1

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Ge Jkp77wp1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Ge Jkp77wp1