Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman Weedwacker 358 791072

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman Weedwacker 358 791072 są ważne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest, aby zawsze nosić odpowiednią ochronę oczu i słuchu podczas korzystania z kosy. Należy również upewnić się, że wszystkie części są mocno zamocowane i sprawne technicznie oraz że kabel jest w dobrym stanie i nie ma żadnych widocznych oznak uszkodzenia. Należy także regularnie konserwować urządzenie, w szczególności wymieniać olej i filtry powietrza, aby zapewnić, że kosa będzie działać sprawnie i bezpiecznie.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman Weedwacker 358 791072

Instrukcję należy zachować na przyszłość.

W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac.

Produkt został skonstruowany i przetestowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Mimo starannej konstrukcji występuje, jak we wszystkich urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych, pewne ryzyko resztkowe. Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu przewodzących napięcie kabli DC

Pod wpływem promieni słonecznych moduły fotowoltaiczne generują niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na kablach DC. Dotknięcie przewodzących napięcie kabli DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 1. Nie wolno dotykać odsłoniętych części ani kabli przewodzących napięcie.
 2. Przed rozpoczęciem prac produkt należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 3. Nie wolno rozłączać wtyków DC pod obciążeniem.
 4. Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem w przypadku dotknięcia elementów przewodzących napięcie, gdy produkt jest otwarty.

Podczas eksploatacji na elementach produktu lub znajdujących się wewnątrz produktu kablach przewodzących napięcie występuje wysokie napięcie. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 • Nie otwierać produktu.
 • Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem przy dotknięciu nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora

  Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora prowadzi do śmierci lub niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

 • Ramę modułów fotowoltaicznych, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów lokalnych.
 • Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia będących pod napięciem elementów instalacji przy zwarciu

  Przy wystąpieniu zwarcia doziemnego na elementach instalacji może się pojawić napięcie.

  1. Kable modułu fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
  2. Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i ramy generatora fotowoltaicznego.
  3. Nie wolno podłączać do falownika ciągów modułów fotowoltaicznych ze zwarciem doziemnym.

  Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i braku ogranicznika przepięć

  W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych do instalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci.

 • Wszystkie urządzenia w tej samej sieci muszą być podłączone do istniejącego ogranicznika przepięć.
 • W przypadku układania kabli sieciowych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kabli ze znajdującego się na zewnątrz produktu a siecią wewnątrz budynku należy zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.
 • Złącze Ethernet produktu jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciami do 1, 5 kV.
 • Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

  W odosobnionych sytuacjach wewnątrz produktu może wytworzyć się przy usterce palna mieszanka gazów. W takiej sytuacji operacja przełączeniowa może być przyczyną pożaru lub wybuchu wewnątrz produktu. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie niebezpiecznych dla życia obrażeń ciała wskutek kontaktu z gorącymi lub wyrzuconymi na zewnątrz częściami.

  1. W przypadku usterki nie wolno dokonywać bezpośrednich ingerencji w produkcie.
  2. Należy zapewnić, aby osoby niepowołane nie miały dostępu do produktu.
  3. W przypadku awarii nie używać rozłącznika izolacyjnego DC w falowniku.
  4. Odłączyć moduły fotowoltaiczne od falownika za pomocą zewnętrznego rozłącznika. Jeśli urządzenie rozłączające nie jest zamontowane, należy poczekać, aż falownik nie będzie generował mocy DC.
  5. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC lub - jeśli już on zadziałał - pozostawić go w stanie wyłączonym i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
  6. Prace przy produkcie (np. diagnostykę usterek, naprawy) wolno wykonywać wyłącznie stosując środki ochrony indywidualnej przeznaczone do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi (np. rękawice ochronne, środki ochrony oczu i twarzy oraz dróg oddechowych).
  7. Zagrożenie odniesieniem obrażeń wskutek kontaktu z trującymi substancjami, gazami i pyłami

   W odosobnionych i rzadkich przypadkach, wskutek uszkodzenia komponentów elektronicznych wewnątrz produktu mogą powstać trujące substancje, gazy i pyły. Dotknięcie trujących substancji oraz wdychanie trujących gazów i pyłów może być przyczyną podrażnienia skóry, oparzenia, trudności z oddychaniem i nudności.

   Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

   Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

  8. Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 1000 V lub z większym zakresem.
  9. Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

   Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać. Dotknięcie elementów obudowy może prowadzić do oparzeń.

   1. Podczas pracy wolno dotykać tylko pokrywy obudowy falownika.
   2. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

    Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażu można odnieść obrażenia ciała.

    1. Przy podnoszeniu i transporcie produktu należy zachować ostrożność. Należy przy tym mieć na uwadze masę produktu.
    2. Wysokie koszty wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za dostęp do internetu

     Ilość danych transmitowanych przez internet przy użytkowaniu produktu zależy od sposobu użytkowania. Ilość danych zależy np. od liczby urządzeń w instalacji, częstotliwości przeprowadzania aktualizacji urządzeń, częstotliwości transmisji danych na portal Sunny Portal oraz używania funkcji FTP Push. Może to być przyczyną wysokich opłat za korzystanie z internetu.

    3. Firma SMA Solar Technology AG zaleca korzystanie ze zryczałtowanej taryfy opłat za dostęp do internetu.
    4. Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez środki czyszczące

     Stosowanie środków czyszczących może spowodować uszkodzenie produktu i jego części.

    5. Produkt i jego części składowe wolno czyścić wyłącznie ściereczką zwilżoną czystą wodą.
    6. Zmiana nazw i jednostek parametrów sieciowych w celu spełnienia wymogów w zakresie podłączenia do sieci w myśl Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 (obowiązuje od 27. 04. 2019)

     W celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie podłączenia do sieci (obowiązują od 27. 2019) zmienione zostały nazwy i jednostki parametrów sieciowych. Zmiana dotyczy urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3. 00. R lub nowszej, gdy jest wybrany zestaw danych krajowych w celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie podłączenia do sieci (obowiązują od 27. 2019). Zmiany nie dotyczą nazw i jednostek parametrów sieciowych w falownikach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2. 99. R lub starszej, a zatem zachowują one swoją ważność. Dotyczy to również produktów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3. R lub nowszej, gdy jest wybrany zestaw danych krajowych, obowiązujący w krajach spoza Unii Europejskiej.

     Konieczność ustawienia zestawu danych krajowych w celu oddawania energii do sieci

     Od wersji oprogramowania sprzętowego 3. 11. R zmieniły się warunki włączenia trybu oddawania energii do sieci.

     Aby falownik przy pierwszym włączeniu rozpoczął pracę w trybie oddawania energii do sieci, musi zostać ustawiony zestaw danych krajowych (np. za pomocą asystenta instalacji na interfejsie użytkownika produktu lub za pomocą produktu komunikacyjnego).

     Dopóki zestaw danych krajowych nie jest ustawiony, dopóty oddawanie energii do sieci będzie zablokowane. Ten stan jest sygnalizowany poprzez jednoczesne pulsowanie zielonej i czerwonej diody LED.

     Dopiero po skonfigurowaniu falownika rozpoczyna on automatycznie pracę w trybie oddawania energii do sieci. png"/>

     Wymagane jest prawidłowe ustawienie zestawu danych krajowych.

     Ustawienie zestawu danych krajowych, który nie jest odpowiedni dla kraju instalacji lub zastosowania produktu, może być źródłem usterek w instalacji i problemów z operatorem sieci przesyłowej. Przy wyborze zestawu danych krajowych należy zawsze przestrzegać miejscowych norm i wytycznych oraz właściwości instalacji (jak na przykład wielkość instalacji, przyłącze do sieci).

    7. W przypadku wątpliwości co do obowiązujących w danym kraju lub dla danego zastosowania należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej.

   Podróżowanie oznacza na ogół poświęcenie własnego czasu i pieniędzy. Dlatego szukając dla siebie miejsca, chcesz mieć pewność, że będzie ono spełniało Twoje oczekiwania. Oto kilka wskazówek, dzięki którym możesz śmiało wyruszyć w podróż.

   Znajdź miejsce, które Ci odpowiada

   Najpierw znajdź miejsce odpowiadające Twoim potrzebom, korzystając z naszych licznych filtrów wyszukiwania. Gdy zauważysz miejsce, które bardzo Ci się podoba, zapoznaj się z profilem gospodarza i opisem oferty, zwracając szczególną uwagę na udogodnienia, regulamin domu i zasady anulowania.

   Przeczytaj oceny i recenzje

   Zawsze zalecamy czytanie opinii innych gości. To świetny sposób, by znaleźć ofertę, która najbardziej Ci pasuje. W ofertach na Airbnb znajdziesz oceny czystości i zgodności z opisem, a także szczegółowe recenzje od innych podróżnych. Goście mogą napisać recenzję dopiero po zakończeniu pobytu, więc masz pewność, że komentarze pochodzą od osoby, która faktycznie przebywała w danym miejscu.

   Zapoznaj się z opcjami bezpieczeństwa

   Warto sprawdzić, czy w obiekcie są czujniki dymu i czadu, które można znaleźć na liście udogodnień w sekcji Bezpieczny dom.

   Więcej informacji na temat czujników dymu i czadu znajdziesz w naszym Centrum pomocy.

   Uzyskaj odpowiedzi na pytania

   Nasz bezpieczny system wiadomości to najprostszy sposób, żeby zadać potencjalnemu gospodarzowi pytania jeszcze przed dokonaniem rezerwacji. Po jej dokonaniu również możesz się z nim skontaktować, aby ustalić szczegóły dotyczące zameldowania, zadać pytania dodatkowe lub pozostać w kontakcie podczas podróży.

   Zawsze komunikuj się i płać bezpośrednio na Airbnb

   Chroń siebie, swoje transakcje i dane osobowe, pozostając przez cały czas w obrębie naszej bezpiecznej platformy – od komunikacji po rezerwowanie i płatność. Nikt nigdy nie powinien prosić Cię o przesłanie pieniędzy przelewem, podanie danych karty kredytowej ani o dokonanie bezpośredniej płatności dla gospodarza. Jeśli tak się zdarzy, od razu poinformuj nas o tym.

   Skontroluj zabezpieczenia

   Po przybyciu na miejsce warto znaleźć informacje o opcjach bezpieczeństwa i odpowiedni sprzęt ratunkowy, np. gaśnicę lub apteczkę pierwszej pomocy. Jeśli nie wiesz, gdzie coś się znajduje, koniecznie spytaj o to gospodarza. Gdyby doszło do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia, zawsze lepiej być przygotowanym.

   Zapoznaj się z lokalnymi komunikatami i ostrzeżeniami dla podróżnych

   Bez względu na to, czy korzystasz z Airbnb, warto z wyprzedzeniem poszukać informacji o miejscu, do którego się wybierasz, i skontaktować się z ambasadą Twojego kraju, aby dowiedzieć się, czy obowiązują szczególne wymagania lub ostrzeżenia związane z podróżowaniem. Na przykład podróżujący z USA informacje dotyczące wiz i ostrzeżeń dla podróżnych powinni sprawdzić w Departamencie Stanu USA.

   Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie dotyczącej bezpieczeństwa gospodarzy i gości.

   Chętnie Ci pomożemy

   W razie nagłego wypadku skontaktuj się z lokalnymi służbami ratunkowymi lub organami ścigania.

   Jeśli chodzi o inne sprawy związane z bezpieczeństwem, jesteśmy dostępni przez całą dobę. Więcej informacji o tym, jak się z nami kontaktować, znajdziesz w naszym Centrum pomocy.

   Pamiętaj: w sytuacji alarmowej lub gdy zagrożone jest Twoje bezpieczeństwo, natychmiast skontaktuj się z policją lub służbami ratunkowymi.

   Oprogramowanie SecureAnywhere firmy Webroot zapewnia zarówno ochronę antywirusową, jak i wykrywanie szkodliwego oprogramowania i wychwytuje określone rodzaje zagrożeń, najbardziej powszechne w dzisiejszym środowisku internetowym.

   HSBC połączył siły z firmą Webroot, by zaoferować klientom bankowości internetowej HSBCnet tę nagradzaną, ulepszoną ochronę bez dodatkowych opłat. Zalecamy zainstalowanie aplikacji SecureAnywhere firmy Webroot na każdym komputerze wykorzystywanym do uzyskiwania dostępu do serwisu HSBCnet.

   Najważniejsze korzyści

   • ochrona przed zagrożeniami, które adaptują się i rozwijają, nawet gdy użytkownik nie jest połączony z Internetem
   • platforma w chmurze jest kompatybilna z zabezpieczeniami już zainstalowanymi na komputerze i zapewnia zawsze aktualną ochronę — nie ma potrzeby pobierania uaktualnień
   • instalacja zajmuje kilka sekund, a program nie spowalnia działania komputera

   Prosimy odwiedzić centrum pomocy HSBCnet (po zalogowaniu się), aby uzyskać informacje na temat aktywacji tej specjalnej oferty — znajdują się tam Często zadawane pytania, informacje na temat pakietu oprogramowania, wymagania systemowe i dodatkowe materiały, w tym instrukcje użytkownika i prezentacje filmowe.

   Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman Weedwacker 358 791072

   Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman Weedwacker 358 791072

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Craftsman Weedwacker 358 791072